top of page

ข้อปฏิบัติเมื่อฝนตกในขณะที่ปฏิบัติงานบนที่สูง

Updated: May 13, 2023


ทุกครั้งที่ทำงานบนที่สูงเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งแรกเสมอ ต้องสวมอุปกรณ์นิรภัย (Safety equipment) เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในขณะที่ปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยเช่นกัน ถ้าหากฝนตกในขณะที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ ต้องทำอย่างไรบ้าง?


ข้อปฏิบัติเมื่อฝนตกในขณะที่ปฏิบัติงานบนที่สูง


1. ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของฝน ว่าอยู่ระดับใด (น้อย ปานกลาง มาก)

2. หากความรุนแรงของฝนที่ตกอยู่ในระดับปานกลางไปถึงมาก ต้องหยุดปฏิบัติงานโดยทันที 3. หาพื้นที่ที่ปลอดภัยซึ่งปราศจากสิ่งก่อสร้างเพื่อใช้หลบฝน และไม่ควรอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง 4. ควรหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง 5. เมื่อฝนหยุดตก ไม่ควรปฏิบัติงานโดยทันที ต้องประเมินความปลอดภัย พื้นที่โดยรอบ รวมถึง

บริเวณพื้นที่ตั้งนั่งร้าน 6. เมื่อฝนหยุดตก การปฏิบัติงานจะดำเนินต่อได้นั้นต้องได้รับอนุญาตและประเมินจากจป.วิชาชีพ

SAFETY OFFICER : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับ วิชาชีพ ของไซต์งานนั้นๆ 7. ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเสมอและสวมอุปกรณ์ SAFETY

เสมอ

เรียบเรียงโดย : Suttirak Srilert

เพยแพร่โดย: บริษัท แสงใส คอนสตรัคชั่น จำกัด (SSC)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:


Facebook: SAENGSAI CONSTRUCTION CO.,LTD. https://www.facebook.com/SSCx10s

ID Line Official: @sscx10s https://lin.ee/CQia0D5

TEL.: 088-9909516, 082-239399375 views0 comments

Comments


bottom of page